Maak een afspraak

Wij zijn permanent gesloten per 31-12-2018

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Reparatie Consumentenelektronica<

Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin Iphone Dokter Maastricht als reparateur van consumentenelektronica optreedt.

Klachten/Defecten

1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op het reparatieformulier zijn omschreven

Prijs

2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op de website. De prijs is opgebouwd uit de onderdelen, de inbouwkosten en wordt vermeerderd met de verzendkosten, exclusief BTW.

Prijsopgave

3. Indien de werkzaamheden niet op de website vermeld staan, wordt er na telefonisch overleg een voorlopige prijsopgave gemaakt. Deze wordt na aankomst van het toestel schriftelijk per mail bevestigd. De prijs wordt altijd vermeerderd met de verzendkosten.

Vrijblijvend onderzoek

4. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de website, dan  wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de website geen kostenraming meldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

5. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door Iphone Dokter Maastricht en betaalt dan alleen de verzendkosten van de retourzending, maar geen onderzoekskosten.

Kwaliteit

6. Mits er niets anders wordt afgesproken, wordt er gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen. Of wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf aangeeft stelt Iphone Dokter Maastricht de vervangen onderdelen ter beschikking aan de klant.

7. Na reparatie ontvangt de klant een bericht per mail, met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden alsmede de gegevens voor betaling van de reparatie.

Aansprakelijkheid

8. Iphone Dokter Maastricht is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment van retourzending. Retourzendingen worden door Iphone Dokter Maastricht altijd gedaan per aangetekend verzekerde verzending door TNT. Schadevergoeding door TNT bedraagt maximaal € 5400,-

Verzending

9. Iphone Dokter Maastricht biedt standaard een aangetekend verzekerde verzending aan, deze verzekering wordt door TNT Post afgegeven en wordt bij eventueel verlies of diefstal door Iphone Dokter Maastricht met TNT Post afgehandeld. Iphone Dokter Maastricht betaald u het schadebedrag direct nadat TNT de claim heeft afgehandeld.

Garantie

10. Iphone Dokter Maastricht geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van twee maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van verzending van het product aan de klant. Op schoonmaak c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, zand-, val-, of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op het reparatieformulier uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Na de reparatie geld een meldingsplicht van 48 uur, klant dient direct na de reparatie zelf alle functies te testen.

11. Wanneer binnen twee maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet Iphone Dokter Maastricht een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.

a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.

b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.

c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

D. Na herstelling van het product vervalt de fabrieks garantie en is iPhone Dokter Maastricht niet aansprakelijk voor het vervallen van de fabrieksgarantie.

Verlies van Data

12. Iphone Dokter Maastricht is niet aansprakelijk voor verlies van data. Een aantal reparaties zoals vervangen van moederborden, harddisks en batterijen, kunnen aanleiding geven tot het verlies van data. Iphone Dokter Maastricht wijst hier op via de website. De klant is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data.

Niet betaalde/afgehaalde producten

13. Heeft de klant gedurende een periode van drie maanden nagelaten de reparatie van het product te betalen, is Iphone Dokter Maastricht gerechtigd het product te verkopen en het verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra kosten voor het verhalen worden aan de klant doorberekend.

Geschillen

14. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

15. Alle overige geschillen zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. Iphone Dokter Maastricht blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

16. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat Iphone Dokter Maastricht zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.